Velika nagradna igra

Zaštita osobnih podataka i kolačići

 • Pojmovi
 • Pružalac usluge - Naranu Prague s.r.o. Matični broj: 04270452 sa sjedištem na Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Češka Republika
 • Korisnik - fizička osoba koja sa Pružaocem usluge sklapa ugovor o uslugama prema Uvjetima korištenja - usluge virtuelne galerije

 • 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 • 1.1 Obrađivač osobnih podataka, prema čl. 4 tačka 7 GDPR-a je Pružalac usluge.
 • 1.2 Osobni podaci su sve informacije o identifikovanoj fizičkoj osobi; identifikovano fizička osoba je fizička osoba koju je moguće direktno ili indirektno identificirati pomoću određenog identifikatora kao što je npr. ime, identifikacioni broj, adresa, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više posebnih elemenata tjelesnog, fiziološkog, genetskog, psihičkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta ovog fizičkog lica.
 • 1.3 Pružalac usluge nije imenovao poverenika za zaštitu osobnih podataka.
 • 1.4 Pružalac usluge obrađuje osobne podatke koje mu je korisnik pružio ili podatke koje je dobio na osnovu Ugovora o uslugama prema Uvjetima korištenja - usluge virtuelne galerije.
 • 1.5 Pružalac usluge obrađuje identifikacione i kontaktne podatke i podatke neophodne za ispunjavanje ugovora korisnika.
 • 1.6 Zakonski opravdan razlog za obradu osobnih podataka je:
  1. ispunjavanje ugovora prema čl. 6 stav 1, slovo b) GDPR,
  2. legitimni interes pružaoca usluge za pružanje direktnog marketinga (pre svega za slanje prodajnih akcija i novosti) prema čl. 6, stav 1, slovo f) GDPR
 • 1.7 Svrha obrade osobnih podataka je:
  1. pružanje usluge i ispunjvanje prava i obaveza koje proizlaze iz Ugovora o uslugama; prilikom registracije uvek je potrebno uneti osobne podatke koji su neophodni za dalje korištenje usluga i za zaključivanje i ispunjenja ugovora o uslugama. Bez pružanja osobnih podataka nije moguće zaključiti ugovor o uslugama.
  2. slanje prodajnih akcija i ispunjavanje ostalih marketinških aktivnosti.
 • 1.8 U skladu sa čl. 22 GDPR, korisnik daje svoju saglasnost sa obradom podataka ako se registruje na virtuelnoj galeriji ShipGratis.
 • 1.9 Pružalac usluge čuva osobne podatken:
  1. do roka neophodnog za ostvarivanje prava i ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz Ugovora o uslugama (do 15 godina od okončanja ugovornog odnosa)
  2. do trenutka poništenja saglasnosti za obradu osobnih podatakau svrhe marketinga, maksimalno 5 godina, u slučaju da su podaci obrađeni na osnovu saglasnosti
 • 1.10 Nakon isteka roka čuvanja osobnih podataka, pružalac usluge će obrisati osobne podatke.
 • 1.11 Primaoci osobnih podataka (poddobavljači pružaoca usluge) su subjekti:
  1. koji učestvuju u pružanju usluga
  2. koji osiguravaju usluge virtuelnog prostora
  3. koji obezbeđuju marketinške usluge
 • 1.12 Pružalac usluge može predati osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji
 • 1.13 U skladu sa Uvjetima utvrđenim u GDPR, korisnik ima pravo:
  1. pravo na pristup svojim osobnim podacima podacima prema čl. 15 GDPR
  2. pravo na korekciju osobnih podataka prema čl. 16 GDPR, eventualno ograničeno uređivanje istih prema čl. 18 GDPR
  3. pravo na brisanje osobnih podataka prema čl. 17 GDPR
  4. pravo na prigovor protiv obrade podataka prema čl. 21 GDPR
  5. pravo na prenosivost podataka prema čl. 10 GDPR
  6. pravo na poništenje saglasnosti sa obradom osobnih podataka i to elektronski putem korisničkog servisa
 • 1.14 Dalje korisnik ima pravo da podnese tužbu Povjereniku za zaštitu osobnih podataka u slučaju da posumnja da je njegovo pravo na zaštitu osobnih podataka narušeno.
 • 1.15 Pružalac usluge izjavljuje da je iskoristio sve tehničke i organizacione mere u cilju zaštite osobnih podataka.
 • 1.16 Pružalac usluge izjavljuje da pristup osobnim podacima podacima imaju samo lica kojima je on poverio pristup.
 • 1.17 Provajder utvrđuje zadovoljstvo kupaca uslugama prodavaca i okruženjem platforme putem e-mail upitnika u okviru programa Provjereni kupci u koji je platforma uključena. Ove upitnike dostavlja provajder svaki put kada korisnik-kupac koristi uslugu tržišta i kupuje od korisnika-prodavca koji izlaže svoje proizvode, ako je u smislu § 7 stav 3 Zakona br. 480/2004 Coll. na određenim uslugama informacionog društva, kupac ne odbija slanje komercijalnih komunikacija provajdera niti opoziva svoju prethodno datu saglasnost. Provajder koristi procesor, koji je provajder portala Heureka.cz, za slanje upitnika, procjenu povratnih informacija korisnika i analize tržišne pozicije; U tu svrhu, ponuđač ima pravo proslijediti informacije o tome koje je proizvode kupac kupac kupio na tržištu i njegovu e-mail adresu.
 • 1.18 Podnošenjem obrasca za registraciju korisnik potvrđuje da je pročitao uslove privatnosti i da ih u potpunosti prihvata.
 • 1.19 Korisnik se slaže sa ovim uslovima i odredbama privatnosti i izjavljuje da ih je upoznat i da ih u potpunosti prihvata
 • a) sklapanjem ugovora o usluzi,
 • b) učešće u takmičenju
 • c) pretplatite se na bilten
 • d) doprinos diskusiji
 • e) korištenje korisničke službe
 • f) popunjavanjem email adrese čak i ako narudžba nije poslana
 • g) pretplatite se na obavještenja preglednika, itd.
 • 1.20 Provajder ima pravo da promeni ove uslove. Korisnik će biti obaviješten o novom tekstu uslova.


  Brisanje ličnih podataka, "pravo na zaborav"

  Pravo na brisanje ličnih podataka

 • U skladu sa članom 17. Uredbe 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (Opšta uredba o zaštiti podataka) (u daljem tekstu „Uredba EU“). korisnik ima pravo brisati dostavljene lične podatke koje obrađuje administrator Naranu Prague s.r.o., sa sjedištem na adresi: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 04270452 (u daljem tekstu “Kompanija”).

 • Razlozi za brisanje ličnih podataka

 • (a) lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni (npr. ugovorni odnos je već okončan);
 • b) vaš pristanak za obradu ličnih podataka je opozvan s vaše strane podaci;
 • (c) prigovoriti na obradu ličnih podataka (ova opcija je primjenjuje se, na primjer, za obradu ličnih podataka putem direktne marketing);
 • (d) lični podaci su obrađeni nezakonito;
 • (e) lični podaci moraju biti obrisani kako bi se ispunila zakonska obaveza zakonske propise koje je Društvo dužno da poštuje.

 • Razlozi da ne izbrišete lične podatke

 • a) lični podaci Kompanija treba da utvrdi, izvrši ili odbrani svoje pravni zahtjevi (tj. ako imate spor sa kompanijom);
 • b) obaveza čuvanja ličnih podataka Kompanije je propisana zakonom (npr. o računovodstvu).

 • Primijeni

 • Prijava se može podnijeti:
 • a) pismeno na adresu: Naranu Prague s.r.o., Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice
 • b) putem službe za pomoć: na e-mail adresu: support@shipgratis.ba
 • na broj telefona: +387 33 821 835
 • preko el. obrazac dostupan OVDJE

 • Obrazac za prijavu:
 • (a) na donjem obrascu, koji se može preuzeti u PDF-u;
 • (b) putem izvještaja koji sadrži informacije propisane u zahtjevu.

 • Obrada zahtjeva

 • Kompanija će obavijestiti korisnika o načinu obrade zahtjeva bez bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana od prijema zahtjeva. Tuto moguće je vremensko ograničenje ako je potrebno i uzimajući u obzir složenost i broj aplikacija produžen za još dva mjeseca. Kompanija će obavijestiti korisnika o tome svako takvo produženje u roku od mjesec dana od prijema zahtjeva, zajedno sa razloga za ovo odlaganje.
 • U skladu sa članom 12 (4) Uredbe EU, ukoliko Kompanija ne udovolji zahtjevu korisnik će ga bez odlaganja (najkasnije u roku od mjesec dana) obavijestiti o razloge za nepoštivanje i mogućnost podnošenja prigovora za zaštitu ličnih podataka, potpukovnik. Sochora 27, 170 00 Prag 7) i mogućnost kako se prijaviti za sudsku zaštitu.
 • U skladu sa članom 12 (5) Uredbe EU, Društvo nije u obavezi u cijelosti ili djelimično zahtjeva da se udovolji zahtjevu korisnika ako je zahtjev očigledan nerazumno ili neproporcionalno, posebno zato što se ponavlja.
 • U skladu sa članom 12 (6) Uredbe EU, ako Društvo ima opravdane sumnje u identitet pošiljaoca zahtjeva, može od njega tražiti dodatne podatke informacije potrebne za potvrdu identiteta.

  • ZAHTJEV ZA LIČNE PODATKE

  • U skladu sa članom 17. GDPR-a, ovim putem tražim brisanje mojih ličnih podataka obrađuje administrator Naranu Prague s.r.o., sa sedištem u Moravskoj 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 04270452 (u daljnjem tekstu "Društvo").

  • Lični podaci podnosioca zahtjeva:
  • Ime i prezime: ………………………………………………………………….........................................................................................
  • Datum rođenja: …………………………………………………………………...........................................................................................
  • E-mail ………………...……………………………………………………………………………………............................................................................................
  • Kontakt adresa: …..……………………………………………………………………………………........................................................................................

  • (Ove informacije se koriste za identifikaciju podnosioca zahtjeva za pretragu podatke koje obrađuje kontrolor i u svrhu slanja odgovora. Ovi podaci neće biti obrađene u bilo koju drugu svrhu osim gore navedene.)
  • Ako bi se vaša prijava trebala odnositi samo na neku ličnu obradu podatke, molimo naznačite koje konkretno želite izbrisati:
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………............ ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………............


  • Želim da budem obavešten o preduzetim merama (označite):
  • - Elektronski na email adresu
  • - Pismeno na moju kontakt adresu

  • Datum: Potpis:

  • Možete preuzeti kao PDF OVDJE