Velika nagradna igra

Pravilnik reklamacije

Postupak reklamacije

1. Da biste iskoristili reklamaciju, morate se prijaviti i postupati prema uputstvu OVDJE.

Postupak vraćanja robe u roku od 30 dana

1. Da biste vratili robu, morate se prijaviti i postupati prema uputstvu OVDJE.

U većini slučajeva, reklamacije izvršavamo slanjem nove robe. Odmah nakon primanja reklamiranog materijala, dobavljač šalje novu robu na adresu navedenu u narudžbi. Kupac će mailom biti obaviješten o otpremi nove robe. Rok dostave nove robe je isti kao kod narudžbe - naveden je kod svakog proizvoda. Rok dostave je posebno naveden kod proizvoda, ovisno od dobavljača i doba godine (Božić, drugi praznici). Dani trajanja dostave se uvek računaju od dana slanja.

Molimo Vas da pošiljku šaljete isključivo preporučeno, nipošto pouzećem. Ne šaljite nam robu na reklamaciju dok ne popunite reklamacioni formular. U većini slučajeva ni ne zahtevamo da nam robu pošaljete nazad. Ukoliko pak budemo zahtevali da nam pošaljete robu nazad, adresu ćemo Vam poslati reklamacionim listom,

Ako ne bude moguće popraviti reklamiranu robu i ako kod naših dobavljača ne bude istih proizvoda na skladištu, obavijestićemo klijenta o ponudama sa sličnom robom. Kompenzacija se, po izboru kupca, može obaviti ponovnim slanjem robe, kuponom u vrijednosti od 115% od cijene reklamirane robe ili povratom ukupnog iznosa uplaćenog za reklamiranu robu. U slučaju odbijanja zamjene, ili kupona, vraćamo novac u zakonskom roku od 15 dana od izvršenja reklamacije.

Zbog privremene globalne krize u logistici i dostave robe iz Azije, uzrokovane širenjem Korona virusa, korisnici mogu zatražiti ponovno slanje robe, refundaciju pomoću kupona ili povrat novca ukoliko se pošiljka, poslata od strane dobavljača iz Azije, ne dostavi do 90 dana, od dana otpreme.

Pravilnik reklamacije

1.Opće odredbe

Ovaj pravilnik za reklamacije uređuje prava i obaveza između Prodavca (dalje takođe kao "Dobavljač") s jedne strane i kupcima sa druge strane. Ovaj pravilnik za reklamacije uređuje različita prava i obaveze za kupce koji stupaju u odnos sa prodavcima kao kupci potrošači (dalje samo "kucpi potrošači"). Pojam kupca-potrošača je definiran češkim građanskim zakonikom (§ 419 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) u važećoj verziji (dalje samo "građanski zakonik") i deli se na fizičke i pravne osobe koje poduzimaju u skladu sa zakonom o zanatstvu ili drugim posebnim zakonom ili državnom institucijom i organizacijom (dalje samo "kupac-poduzetnik), koja u odnosima sa prodavcom pregovaraju u okviru svoje trgovačke ili druge poduzetničke djelatnosti. Različita prava i obaveze oba kupca niže su uređena i podijeljena na prava i obaveze "kupca potrošača" i prava i obaveze "kupca-poduzetnika". Ukoliko ovi uvjeti reklamacionog pravilnika uređuju neka prava zajedno i jednako za kupca-potrošača i kupca-poduzetnika, obojica su označena kao "kupci". Razlika uređenja reklamacionog pravilnika u pogledu nekih prava i obaveza kupaca-poduzetnika i kupaca-potrošača postoji budući da su kupci-poduzetnici u pravnim odnosima sa prodavcem na osnovu trgovinskih uvjeta, dok kupci-potrošači ulaze u pravne odnose sa prodavačem na osnovu čeških zakona z.č. 89/2012 Sb. i z.č. 634/1992 Sb i povezanih pravnih propisa sa čime su povezana različita prava i obaveze u okviru reklamacionog pravilnika, budući da se zahtevi sa reklamacije vode glavnom obavezom i njenom pravnom korekcijom.

Kod rješavanja reklamacije kupca-potrošača, postupa se po građanskom zakoniku.
Kod rješavanja reklamacije kupca-potrošača, postupa se po ovom pravilniku za reklamacije, građanskom zakoniku (naročito po posebnim odredbama koje uređuju prava kupca-potrošača u slučaju kvara) i Zakona o zaštiti potrošača (z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele) i povezanim pravnim propisima.
Kod rješavanja reklamacije kupca-poduzetnika, reklamacija se rješava po ovom pravilniku reklamacije i građanskom zakoniku.

Garancija se odnosi na robu koja je kupljena putem ove platforme za online kupovinu i čija je reklamacija iskorištena u garantnom roku. Za svaku robu kupljenu putem ove online platforme, Kupac u sekciji Moj račun, ima na raspolaganju dokaz o kupovini, koji takođe služi kao jamstveni list i dostavnica. U slučaju reklamacije usled kvara na proizvodu, Davatelj usluge ne zahtijeva od Kupca da dostavi dokaz o kupovini. Ipak, potrebno je strogo poštovati postupak utvrđen OVDJE.


2.Kršenje ugovora i dostava kvarne robe

Ukoliko kupac primeti kvar na dostavljenoj robi ili bilo kakvu razliku između fakture koja ujedno služi kao dostavnica i jamstveni list i dostavljenom robom (u vrsti ili količini), savjetujemo da se odmah (najbolje do 24 časa) kontaktira Davatelj usluge putem korisničke podrške, da bi ove kvarove ispravio. Kupac može da bude zamoljen da napravi fotografiju dostavljene pošiljke. Zahtevi kupca-potrošača definirani su u § 2158 - 2174 građanskog zakonika. U slučaju kupca-potrošača, kršenje ugovora koje se otkrije do 6 meseci od dana preuzimanja robe, smatra se za kršenje nastalo još pre njenog preuzimanja jedino ako je kupac dokazano znao za kršenje znao u trenutku primanja robe, iako je ovu robu preuzeo bez prigovora. U tom slučaju, kupac-potrošač ima pravo na izbor reklamacije putem popravke ili zamjenom stvari za novu. Ako ovakav postupak nije moguć, kupac-potrošač ima pravo na prikladno sniženje cijene, ili na odstpuanje od ugovora.

 

3.Uvjeti garancije

Dužina garancije je 24 meseci sa izuzetkom navedenim u tački br. 5. Garantni rok počinje danom preuzimanja robe. Prodavač ili opunomoćeni radnik odlučuje o reklamaciji odmah, u složenijim prilikama do tri radna dana. U ovaj period se ne uračunava rok prikladan vrsti proizvoda ili usluzi, potreban na stručnu procjenu kvara. Reklamacija, uključujući uklanjanje kvara, mora biti obavljena bez bespotrebnog odlaganja, najkasnije do 30 dana od dana primjene reklamacije, ako se prodavač i potrošač ne dogovore oko drugog roka. Istek roka smatra se za suštinsko kršenje ugovora. Prema tome, ne do trenutka kada potrošač podigne robu, nego do trenutka kada je oštećenje uklonjeno i potrošač može da je podigne.

 

4. Neprimijenjivost garancije

Garanciju nije moguće primjeniti u potpunosti ili djelomično u sljedećim slučajevima:

  • -istekom garantnog roka
  • -usljed mehaničkog kvara, nestručne instalacije, nestručnog korištenja ili služenja, zapostavljanjem uobijčajene zaštite
  • -korištenja robe u uvjetima koji svojim parametrima ne odgovaraju okolici, za koju su predviđeni, ili drugim parametrima ustanovljenim od strane proizvođača
  • -ako je roba oštećena prirodnom katastrofom ili isključenjem električne mreže
  • -ako je roba oštećena prekomjernim opterećenjem ili korištenjem u suprotrnosti sa uvjetima navedenim u dokumentaciji

5. Roba sa rokom trajanja kraćim od 24 meseca

Na svu potrošnu robu dajemo garanciju na 24 meseca. Ukoliko je na robi naveden rok trajanja kraći od 24 meseca, reklamacija po okončanju roka trajanja može iz ovog razloga da bude odbijena.

6. Postupak primjene i obavljanje reklamacije

Reklamaciju obezbeđuje i obavlja Davatelj usluge poduzeće Ateli, s.r.o. Kupac dostavlja robu na reklamaciju poštom ili kurirom na sopstvene troškove i rizik, na adresu Davatelja usluga koje će mu biti poslana nakon uspješnog sačinjenja reklamaciona lista. Kupac šalje robu Davatelju usluga na adresu u Češkoj republici. Ostvarivanje reklamacionog procesa možete započeti OVDJE(nakon prijavljivanja).

Preporučujemo uz robu dodati priručnike, dokumente, kablove, CD-ove i ostali propratni materijal i ako je moguće (nije obavezno), u izvornom ili naknadnom pakovanju. Radnik odjeljenja za reklamacije će procjeniti reklamirani kvar i odlučiće o utemeljenosti reklamacije, ako je to moguće, odmah. Kupac će biti informiran o procesu reklamacije putem reklamacionog lista.

Ako Davatelj usluga tokom procjenjivanja reklamiranog kvara primjeti da reklamacija nije opravdana, prosljedit će ovu informaciju kupcu bez bespotrebnog odlaganja, najkasnije do 30 dana od primjene reklamacije. Kupac-potrošač ima pravo na naknadu neophodnih troškova koje je morao snositi u vezi sa primjenom prava koja mu proističu od odgovornosti za štetu. Reklamacija se najčešće rješava slanjem nove robe od strane Dobavljača.

Rok od trideset dana za obavljanje reklamacije se računa od dana posle primjene reklamacije od strane kupca. Rok određen danima počinje danom koji sledi nakon događaja koji je odlučujući za njegov početak. Ako zadnji dan roka padne u subotu, nedjelju ili praznik, posljednji dan roka jeste najbliži radni dan.Oštećenja koja uzrokuju neznačajno kršenje ugovora

Ako se radi o oštećenju koje uzrokuje neznačajna kršenja ugovora, kupac-potrošač ima pravo na besplatno uklanjanje štete. Ako se radi o kvaru kod reklamirane robe, koji inače može da se ukloni, ali čije bi uklanjanje bilo nesrazmerno karakteristikama robe, kupac-potrošač ima pravo na zamjenu robe, ili ako se radi o oštećenju samo dela stvari, zamjenu dijela. Ako takav postupak nije moguć, kupac može zahtijevati prikladno sniženje ili može odstupiti od ugovora.

Zamjena stvari

Reklamacija oštećene robe, koja se nalazi kod Dobavljača na skladištu, vrši se zamjenom robe. Ukoliko roba nije na skladištu na dan primjene reklamacije, kupac-potrošač se može dogovoriti sa Davateljem usluge oko kasnijeg termina dostave naknadne robe. Zamijenjena roba se šalje Kupcu, troškove snosi Davatelj usluge. Poslije dogovora sa potrošačem, moguća je (uz pretpostavku da se reklamirana roba određenog proizvođača više ne proizvodi, ili je dugoročno nedostupna) i zamjena za robu drugog proizvođača koja ima identične ili bolje parametre nego reklamirana roba i ispunjava istu funkciju sa istim ili boljim parametrima.

U slučaju da nije moguće besplatno ukloniti kvar ili zamjeniti robu, kupac može da zahteva prikladno sniženje cijene ili može da odstupi od ugovora.

Kupac takođe ima pravo na zamjenu robe u slučaju uklonjivog kvara, ako se kvar ponavlja i nakon popravke ili ako zbog veće količine kvarova kupac ne može normalno koristiti robu. Za veću prisutnost kvarova se smatra treća opravdana i priznata reklamacija iste vrste ili četvrta opravdana i priznata reklamacija različite vrste ili opravdana i priznata reklamacija tri suštinska kvara na stvari zajedno.
Kupac-potrošač, u slučaju pojave veće količine uklonjivih kvarova, ima pravo na odstupanje od ugovora ili zamjenu stvari. Izbor je na potrošaču.

 

7. Reklamacija robe oštećene prilikom prijevoza

Kupac ima pravo da odbije preuzeti robu od prevoznika, ako je roba očigledno oštećena ili ako je očigleno i značajno oštećeno pakovanje iz koje proističe obrazložena pretpostavka da je roba unutar pakovanja oštećena (važi i za situacije kada se na kartonu vidi da je bio izložen djelovanju prirodnim nepogodama ili vode). Zato Vas molimo, dobro obratite pažnju na stanje pošiljke, konkretno na površinu kartona, zaštitne trake i bilo kakvim, makar i malim nepravilnostima i pukotinama. Pogotovo ako je pakovanje poderano, to je signal da sa robom nešto nije u redu. Kupac je obavezan da u slučaju očitog vanjskog oštećenja pošiljke, sa dobavljačem, napravi zapisnik o šteti, inače dalje reklamacije ne moraju biti razmatrane.

Ako kupac nakon otvaranja paketa primeti fizička oštećenja na robi koja može biti oštećena prilikom prevoza, ovu činjenicu je potrebno prenijeti Davatelju usluge bez bespotrebnog odlaganja. Davatelj usluge će kupca informirati o daljim koracima. U slučaju dostave oštećene robe, kupac ima pravo na dostavu nove robe.

8.Završne odredbe

Prodavač ni u kom slučaju ne jamči za gubljenje podataka koji se nalaze u reklamiranoj robi, dok se kupcu savjetuje da iste na adekvatan način čuva van reklamirane robe.