Velika nagradna igra
 • Pojmovi:
 • Uvjeti korištenja - ovi opći uvjeti korištenja
 • Pružalac usluga - Naranu Prague s.r.o. Matični broj: 04270452 sa sjedištem u Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Češka Republika
 • Korisnik - fizička osoba koja sa pružaocom usluge zaključuje ugovor o uslugama
 • Ugovor o uslugama - ugovor zaključen između pružaoca usluga i korisnikom o pružanju usluga
 • Usluge - usluge koje Pružalac pruža korisniku a koje su detaljno objašnjene u drugoj točki uvjeta korištenja
 • Korisnički račun - virtuelni prostor Pružaoca usluge koji Korisnik koristi na osnovu ugovora o uslugama
 • Elektronska adresa korisnika - adresa koju je Korisnik naveo u registracionom formularu
 • Korisnička podrška - mesto za elektronsku komunikaciju među Korisnikom i Pružaocem usluge, adresa info@shipgratis.ba.

 • 1. UVODNE ODREDBE
 • 1.1 Ovi uvjeti korištenja, u skladu sa odredbom § 1751 stav. 1 Građanskog zakonika Češke Republike, uređuju prava i obaveze ugovornih strana koje su nastale na osnovu ugovora o uslugama koji su sklopili Pružalac i Korisnik.
 • 1.2 Pružalac pruža usluge putem virtuelnog prostora koji je dostupan na internet adresi www.shipgratis.ba .
 • 1.3 uvjeti korištenja se odnose na situacije korisnik usluga koji je fizička osoba koja djeluje van poduzetničke delatnosti, pravna osoba ili osoba koja deluje u okviru svoje poduzetničke delatnosti.
 • 1.4 Odredbe odvojene od uvjeta korištenja je moguće zaključiti u ugovoru o uslugama. Posebne odredbe zaključene u ugovoru o uslugama imaju prednost u odnosu na odredbe uvjeta korištenja
 • 1.5 Odredbe uvjeta korištenja su neodeljivi i sastavni dio ugovora o uslugama. uvjeti korištenja su sastavljeni na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku. Ugovor o uslugama se sastavlja na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku.
 • 1.6 Pružalac usluge zadžava pravo da menja uvjete korištenja. Ovom odredbom se ne povređuju prava i obaveze koje proističu iz prethodnih verzija uvjeta korištenja do prestanka njihovog važenja.

 • 2. USLUGE
 • 2.1 Na osnovu ugovora o uslugama, pružalac pruža korisniku sljedeće usluge:
 • pružanje korisničkog računa
 • održavanje korisničkog računa
 • usluge korisničkog računa
 • informacije o uslugama kupovne galerije www.shipgratis.ba
 • 2.2 Informacije o sadržaju pojedinih usluga su ustanovljene u ovim uvjetima korištenja ili u korisničkom računu. Obim usluga se može razlikovati u zavisnosti od njihovog iskorištavanja.
 • 2.3 Pružalac usluga zadržava pravo da na osnovu ugovora o uslugama pruža samo neke od usluga navedenih u točki 2.1 uvjeta korištenja.

 • 3. KORISNIČKI RAČUN
 • 3.1 Na osnovu redovne registracije korisnika, pružalac usluge će u svom virtuelnom prostoru odvojiti njegov dio (korisnički račun) koji korisnik može koristiti u obimu ovih uvjeta korištenja i daljih internih pravila pružaoca, izdatih u ove svrhe.
 • 3.2 Prilikom registracije je korisnik dužan da sve podatke ispuni ispravno. U slučaju izmjena podataka navedenih u korisničkom računu, korisnik je dužan da ih ažurira. Podatke navedene od strane korisnika u korsiničkom računu Pružalac usluge smatra za istinite. Pružalac usluge ne snosi odgovornost za štetu koja nastaje korisniku iz razloga pogrešno unijetih informacija u korisničkom računu.
 • 3.3 Prilikom registracije korisnik popunjava registracioni formular ili formular za porudžbinu. Pružalac usluge zadržava pravo da kod registracije putem formulara za porudžbinu korisniku obezbedi ograničenu verziju korisničkog računa koja ne sadrži kompletnu ponudu usluga. Pružalac usluga zadržava pravo da u registracionom formularu zatraži i pruži korisniku dalje informacije potrebne za ispunjenje obaveza koje mu proističu iz važećih pravnih propisa i zaključenog ugovornog odnosa.
 • 3.4 Korisnik ima mogućnost da izabere neki od sljedećih tipova računa:
 • a) kupovni
 • b) prodajni
 • c) logistički
 • d) pridruženi (affiliate)
 • e) individualni sa specifikacijom djelatnosti
 • 3.5 Pre slanja formulara je korisniku omogućeno da proveri i promeni podatke koje je unijeo prilikom popunjavanja formulara. Korisnik šalje formular pružaocu klikom na dugme “Nastaviti”, nakon čega se uneseni podaci tretiraju kao ispravni.
 • 3.6 Pružalac usluge nakon primanja i kontrole formulara potvrđuje korisniku osnivanje korisničkog računa putem elektronske pošte i obaveštava korisnika o ostalim uslugama i o njihovim uvjetima. Ovime se registracija smatra uspješno završenom i važećom prema točki 3.1 ovih uvjeta korištenja.
 • 3.7 Pristup korisničkom računu je osiguran korisničkim imenom i lozinkom. Korisnik je dužan poštovati poverljivost informacija koje su neophodne za pristup na njegov korisnički račun.
 • 3.8 Korisnik nema pravo da omogući trećim osobama da koriste korisnički račun.
 • 3.9 Pružalac usluge može poništiti korisnički račun, pre svega u slučaju kada korisnik prekrši svoje dužnosti iz ugovora o uslugama.
 • 3.10 Korisnik je svestan da korisnički račun ne mora neprekidno biti dostupan, pre svega uzimajući u obzir neophodno održavanje hardverskog i softverskog sistema trećih lica koji su poddobavljači Pružaoca usluge.

 • 4. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USLUGAMA
 • 4.1 Svaka prezentacija usluga koje se nalaze u virtuelnom prostoru Pružaoca usluge, uključujući korisnički račun korisnika je informativnog karaktera i Pružalac usluge nije dužan zaključiti ugovor o uslugama, u vezi ovih uslugama. Odredba § 1732 stav 2 građanskog zakonika Češke Republike se ne primenjuje.
 • 4.2 Usluge pružaoca usluge su, prema ugovoru o uslugama besplatne. Ovom odredbom nije ograničena mogućnost korisnika da sa pružaocem usluge zaključi poseban ugovor o uslugama uz zasebno utvrđene uvjete, prema kojima se neke usluge mogu naplaćivati.
 • 4.3 Ugovorni odnos između pružaoca usluge i korisnikom nastaje registracijom prema točki 3.6 uvjeta korištenja.
 • 4.4 Zaključivanjem ugovora o uslugama, korisnik je suglasan sa uvjetima depozita.
 • 4.5 Korisnik je suglasan sa korištenjem komunikacionih sredstava na daljinu prilikom zaključivanja ugovora o uslugama. Troškove nastale korisniku prilikom korištenja komunikativnih sredstava na daljinu, u vezi sa zaključivanjem ugovora o uslugama (troškovi za internet konekciju, troškovi za telefonske pozive), korisnik izmiruje sam.

 • 5. ODSTUPANJE OD UGOVORA O USLUGAMA
 • 5.1 Korisnik može odstupiti od ugovora o uslugama bilo kada u toku njegove važnosti. Pružalac usluge zadržava pravo izvršiti odstupanje od ugovora u prikladnom roku, uzimajući u obzir tip korisničkog računa koji je izabrao korisnik. Rok za izvršenje odstupanja od ugovora o uslugama se produžuje za period koji je potreban za izmirivanje neizmirenih obaveza između Pružaoca usluge i korisnika.
 • 5.2 Za odstupanje od ugovora o uslugama, korisnik može upotrebiti formular koji mu obezbeđuje pružalac usluge i koji je prilog uvjeta korištenja. Korisnik može odstupanje od ugovora poslati na adresu elektronske pošte pružaoca usluge, putem korisničke podrške.
 • 5.3 U slučaju odstupanja od ugovora, ugovor se od početka poništava. Ukoliko je to moguće, obe strane će izmiriti svoje obaveze u roku od 14 dana od dostavljanja odstupanja od ugovora o uslugama. Ako korisnik odstupi od ugovora o uslugama, snosiće troškove vraćanja robe na adresu Pružaoca usluge ili nekog njegovog poslovnog partnera.

 • 6. PRAVO NA REKLAMACIJU
 • 6.1 Pružalac usluge poštuje pravila u kontekstu reklamacije koja proističu iz pravnih propisa (pre svega iz odredbi § od 1914 do 1925, § od 2099 do 2117 a § od 2161 do 2174 građanskog zakonika Češke Republike i zakonom br. 634/1992 Sb., o zaštiti potrošača i novijih propisa). Mogućnost i prikladnost u smislu prava i obaveza vezanih za proces odobrenja reklamacije procijenjuje pružalac usluge.
 • 6.2 Pravo na reklamaciju u obimu točke 6.1 uvjeta korištenja se primenjuje elektronski putem korisničke podrške.
 • 6.3 Pružalac usluge je dužan da korisniku izda potvrdu o tome kada je korisnik primenio pravo, šta je sadržaj reklamacije i koji način reklamacije je korisnik zatražio i dalje potvrdu o datumu i načinu obavljanja reklamacije, eventualno obrazloženje odbijanja zahtjeva za reklamaciju. Ove potvrde se šalju elektronski putem korisničke podrške na elektronsku adresu korisnika.
 • 6.4 Korisnik pružaocu, prilikom obaveštenja o nedostatku na robi, saopštava koji tip prava je izabrao. Korisni ne može promeniti izabrani tip prava na reklamaciju bez suglasnosti pružaoca usluge.

 • 7. OSTALA PRAVA I OBAVEZE
 • 7.1 Pružalac usluge nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredbi § 1826 stav 1 slovo e) građanskog zakonika Češke Republike.
 • 7.2 Pružalac usluge obezbeđuje rešavanje žalbi korisnika putem korisničke podrške. Informacije o rešenju žalbe pružalac usluge šalje korisniku na njegovu elektronsku adresu.
 • 7.3 Ako je, obzirom na prirodu pruženih usluge moguće i prikladno, vansudsko rešenje spora iz ugovora o uslugama rešava Češka tržišna inspekcija sa sjedištem u Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Matični broj: 000 20 869, internet adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma za rešavanje spora on-line se nalazi na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr i može se iskoristiti u slučaju sporova između pružaoca usluge i korisnika, iz ugovora o uslugama.
 • 7.4 Ako je, obzirom na prirodu pruženih usluge moguće i prikladno, Evropski potrošački centar Češke Republike sa sjedištem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internet adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktno mesto, prema Odluci Evropskog parlamenta i Saveta (EU) br. 524/2013 donete dana 21.05.2013 o rešavanju potrošačkih sporova on-line i o izmeni odluke (EU) br. 2006/2004 i smernice 2009/22/ES (odluka o rešavanju potrošačkih sporova on-line).
 • 7.5 Zaključivanjem ugovora o uslugama, korisnik je suglasan sa uvjetima obrade podataka o ličnosti.
 • 7.6 Ako je neophodno da u procesu dostave pošiljke između korisnika bude izvršen carinski postupak, sklapanjem ugovora o uslugama korisnik također ovlašćuje pružaoca da ga zastupa u carinskom postupku prilikom svih djelatnosti potrebnih za puštanje robe u opticaj i da pružalac u ove svrhe ovlašćuje treće osobe, prije svega rukovodioce poštanskih usluga. U pitanju je, prije svega, zastupanje u carinskom postupku, plaćanje carinskog duga, eventualno drugih troškova vezanih za carinski postupak.

 • 8. BONUS PROGRAM REFUNDACIJE
 • 8.1 Svaki korisnik je na osnovu ugovora o uslugama upoznat sa činjenicom da u slučaju odstupanja od ugovora, korisnik-kupac ima mogućnost zahtjeva za povrat finansijskih sredstava putem kupona za sledeću kupovinu. Korisnik-prodavac se slaže da će kupon biti izdat u vrednosti većoj od izvorne cene. Član ove odredbe je u skladu sa odredbom § 1832 stav 1 druga rečenica zakona. br. 89/2012 Sb. Češke Republike.
 • 8.2 uvjete korištenja kupona korisnik dobija zajedno sa kuponom.
 • 8.3 Uvećanje iznosa refundacije se određuje u zavisnosti na iznos izvorne porudžbine ili po specijalnim pravilima koje je izdao prodavac.

 • 9. DOSTAVLJANJE INFORMACIJA I IZMENA
 • 9.1 Krosiniku informacije mogu biti dostavljane na elektronsku adresu korisnika.

 • 10. ZAVRŠNE ODREDBE
 • 10.1 Ako odnos utemeljen ugovorom o uslugama sadrži međunarodni element, strane se slažu da se odnos uređuje pravom Češke Republike. Izborom prava, nastavno na prethodnu rečenicu, korisnik nije lišen zaštite koju mu pružaju odredbe pravnog poretka koji je nemoguće zanemariti i koja bi se u slučaju nepojstojanja izbora prava upotrebila u skladu sa odredbama čl. 6 stav 1 Odluke Evropskog parlamenta i Saveta (ES) br. 593/2008 donete dana 17.06.2008 o pravu ugovorni odnosa (Rim I).
 • 10.2 Ako su neke odredbe uvjeta korištenja nevažeće ili ako postanu nevažeće, na njihovo mesto dolaze odredbe čiji smisao je, što je moguće više, bliži nevažećim odredbama. Gubljenje važnosti jedne odredbe nema uticaj na važnost ostalih odredbi.
 • 10.3 Ugovor o uslugama, uključujući uvjete korištenja, je arhiviran od strane pružaoca usluge u elektronskoj formi. Arhivi nisu pristupni.
 • 10.4 Prilog uvjeta korištenja se sastoji od formulara za odstupanje od ugovora o uslugama. Ovaj formular je bio sastavljen po šablonu objavljenog od strane Češke tržišne inspekcije. Korisnik može iskoristiti i ostale forme obaveštavanja, uz pretpostavku da će iste sadržati informacije neophodne za rešavanje problema. Obaveštenje se šalje u elektronskoj formi na adresu elektronske pošte korisničke podrške.
 • 10.5 Kontaktni podaci pružaoca usluge su navedeni u gore definisanom terminu Pružalac usluge, na početku ovih uvjeta korištenja.
 • Obavještenje o odstupanju od ugovora o uslugama
 • Pošiljalac: (ime i prezime, adresa, eventualno e-mail, tel. broj)

 • ………………………………………………………………………………………………

 • Dana ………………… sam sa Vama zaključio ugovor o uslugama
 • Koristim mogućnost datu ovim uvjetima korištenja i odstupam od ugovora o uslugama.

 • U ………………… dana …………………